வீட்டில் தவிர்க்க வேண்டிய தாவரங்கள்

போன்சாய்

ஃபிகஸ் மரம்.

ஒலியாண்டர்.

அரேகா பாம்ஸ்.

யூபோர்பியா டிரிகோனா.

பாஸ்டன் ஃபெர்ன்.