வண்ணமயமான இலைகள் கொண்ட தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

காலடியம்

ஹோஸ்டா

பவள மணிகள்

கோலியஸ்

போல்கா டாட் ஆலை

ரெக்ஸ் பெகோனியா

கலதியா