கோவாவில் உள்ள பிரபலமான தேவாலயங்கள்

போம் இயேசுவின் பசிலிக்கா.

மாசற்ற கருவுற்ற அன்னையின் தேவாலயம்.

சே கதீட்ரல்.

மவுண்ட் எங்கள் லேடி தேவாலயம்.

செயின்ட் கஜெட்டன் தேவாலயம்.

மே டி டியூஸ் தேவாலயம்

அசிசியின் புனித பிரான்சிஸ் தேவாலயம்.