நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்கும் புனித தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

லக்கி மூங்கில்

பீஸ் லில்லி

கற்றாழை

மணி பிளான்ட்

துளசி

மல்லிகை

ஆர்க்கிட்ஸ்

லாவெண்டர்

பாம்பு செடி

மேலும் அறிய