வாழ்க்கை முறையை மாற்றும் எளிய மற்றும் அடையக்கூடிய பழக்கவழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

நன்கு உறங்கவும்

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

உங்கள் இலக்குகளை மறுமதிப்பீடு செய்யுங்கள்

ஒவ்வொரு நாளும் நன்றியுணர்வு பயிற்சி செய்யுங்கள்

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

மேலும் அறிய