Green Round Banner

சிறந்த தியானத்திற்கான எளிய குறிப்புகள்

Green Round Banner

உட்காருங்கள். நீங்கள் அமைதியாக உட்கார ஒரு இடத்தைக் கண்டறியவும்.

Green Round Banner

கால வரம்பை அமைக்கவும்.

Green Round Banner

உங்கள் உடலைக் கவனியுங்கள்.

Green Round Banner

உங்கள் சுவாசத்தை உணருங்கள்.

Green Round Banner

உங்கள் மனம் அலைந்து திரிந்ததைக் கவனியுங்கள்.

Green Round Banner

கண்களை மெதுவாக மூடுங்கள்.