இயற்கையை பாதுகாக்க எளிய வழிகள்

உங்களால் முடிந்தால் உங்கள் பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்யுங்கள்

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தை தானாக முன்வந்து சுத்தம் செய்யுங்கள்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கையைப் பற்றி உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கற்பிக்கவும்

தண்ணீரை சேமியுங்கள்

பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த வேண்டாம்

நீண்ட கால மின் விளக்குகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஒரு மரம் நடுங்கள்.