ஒரு பிடிவாதமான நாயைப் பயிற்றுவிப்பதற்கான உத்திகள்

அவர்களுக்கு மெதுவாக பயிற்சி அளிக்கவும்

சுற்றுச்சூழலைக் கட்டுப்படுத்தவும்.

பயிற்சியில் சீராக இருங்கள்

தண்டனையைத் தவிர்க்கவும்.

அவர்கள் எதையாவது சரியாகச் செய்தால் அவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்கவும்

ஒரு பயிற்சியாளரின் உதவியைப் பெறுங்கள்