நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

அதிகப்படியான தண்ணீர் குடிப்பது

Curved Arrow

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

அதிகரித்த சிறுநீர் கழித்தல்.

Curved Arrow

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

எடை இழப்பு

Curved Arrow

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

பசி குறையும்.

Curved Arrow

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

அதன் பார்வை மோசமாகலாம்

Curved Arrow

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

நாள்பட்ட அல்லது தொடர் நோய்த்தொற்றுகள் (தோல் தொற்று மற்றும் சிறுநீர் தொற்று உட்பட)

Curved Arrow

நாய்களில் நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகள்

Thick Brush Stroke

எந்த காரணமும் இல்லாமல் வாந்தி

Curved Arrow