உயரமான உட்புற தாவரங்கள்

நோர்போக் தீவு பைன்

மடகாஸ்கர் டிராகன் மரம்

பிடில் இலை அத்தி

சுவிஸ் சீஸ் ஆலை

அரேகா பனை

மூங்கில் செடி