பயணத்திற்கு முன் மனதில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்.

பகலில் சேருமிடத்தை அடைய முயற்சிக்கவும்.

பயணத்தின் போது நண்பர்களை உருவாக்குங்கள்

உள்ளூர் மக்களை சந்திக்கவும்.

கவனிக்கவும்.

நண்பர்களாக்கு.

ஆராயுங்கள்.