தோல் காலணி வாங்கும் முன் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

தோற்றம் மற்றும் ஆயுள்

தோல் வகை.

உற்பத்தி

அது கடினமானதாகவும், அணிய சங்கடமானதாகவும் இருக்கக்கூடாது

காலணியின் அடிப்பகுதி

அது அணியவும் நடக்கவும் ஓடவும் வசதியாக இருக்க வேண்டும்

காலணியின் புறணி