பயணப் பை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

வெவ்வேறு விமான நிறுவனங்களின் லக்கேஜ் கட்டுப்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

இலகுரக பயணப் பையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

சிறிய பயணப் பையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

சக்கரங்கள் மற்றும் தொலைநோக்கி கைப்பிடியுடன் ஒரு பையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

தனித்துவமான நிறத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

தரம் மிகவும் முக்கியமானது