மகப்பேறு மருத்துவரை சந்திக்கும் போது இதை மறக்காதீங்க...

White Scribbled Underline

சீர்ப்படுத்தல் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்

White Scribbled Underline

சந்திப்புகளை ரத்து செய்யாதீர்கள்

White Scribbled Underline

பேசுங்கள்

White Scribbled Underline

இணையத்தில் கேட்க வேண்டாம்

White Scribbled Underline

போனில் பேச வேண்டாம்

White Scribbled Underline

பெண்களுக்கான சுகாதாரப் பொருட்களிலிருந்து விலகி இருங்கள்

White Scribbled Underline