புத்தகம் வாசியுங்கள்...

படிக்கும்போது முக்கியமானவற்றை குறித்துக் கொள்ளவும்

தினமும் படிக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள்

வாசிப்பு இலக்குகளை அமைக்கவும்

கேள்விகள் கேட்கவும்

பகுதிகளாகப் படியுங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த பாடத்துடன் படிக்கத் தொடங்குங்கள்

உங்கள் ஆர்வத்தைக் கண்டறிய பல்வேறு புத்தகங்களைப் படியுங்கள்