யோகாவை தொடர்ந்து செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

பல் துலக்கிய பிறகு யோகா செய்யுங்கள்.

அடுத்த நாள் நீங்கள் எடுக்கப் போகும் வகுப்பைத் திட்டமிடுங்கள்.

உன்னுடன் ஒரு தண்ணீர் பாட்டில் வேண்டும்

மெதுவாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் இலக்குகளின் பட்டியலை உருவாக்குகிறது

அடையக்கூடிய இலக்குகளை அமைக்கவும்

உங்கள் இலக்கை அடைந்தால் நீங்களே வெகுமதி பெறுங்கள்

மேலும் அறிய