உங்களை நீங்களே கவனித்துக் கொள்ளலாமே ...

உங்களை நேசிக்கவும்

உங்கள் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்தவும்

முட்டாள்தனமான விஷயங்களைத் தவிர்க்கவும்

நல்லதைச் செய்யும் நபரைப் பாராட்டுங்கள்

உங்கள் குறைபாடுகளையும் பலவீனங்களையும் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்

புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்

உங்களிடம் உள்ள எதிர்மறைகளை நசுக்கவும்