நாயை இப்படி தேர்ந்தெடுங்கள்...

ஒரு நாயை தத்தெடுங்கள்

அதன் வயது

ஆற்றல்

எடை

சீர்ப்படுத்தல்

பயிற்சி அளித்தல்

வீட்டில் இருக்கும் சிறு குழந்தைகளை மனதில் வைத்துக் கொண்டு உங்கள் நாயை தேர்ந்தெடுங்கள்.