சுவரோட கலரை இப்படி சூஸ் பண்ணுங்க ...

சுவர் கலரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் உங்கள் அலங்காரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

சில ஆராய்ச்சிகளுடன் தொடங்குங்கள்

சுவர் நிறத்தை நடுநிலையாகவும் சமநிலையாகவும் வைத்திருங்கள்

நீங்கள் கலரை வாங்குவதற்கு முன் சோதனை செய்து பாருங்கள்.

உங்கள் வீட்டின் அமைப்பிற்கு அந்த கலர் ஒத்துப்போகுமா என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தை முடிவு செய்யுங்கள்

ஒரு நிலையான தீம் வேண்டும்