சரியான செல்ஃபியைக் கிளிக் செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Sep 22, 2022

Mona Pachake

ஒரு பிரகாசமான இடத்தில் நிற்கவும்

மிகவும் பிரகாசமான விளக்குகளை தேர்வு செய்ய வேண்டாம்

சுத்தமான பின்னணி வேண்டும்

சரியான கோணத்தில் நிற்கவும்

பல படங்களை எடுக்கவும்

நேராக நிற்கவும்