ஃபோபியாவை சமாளிப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

உங்களை உணர்திறன் குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள்

உங்கள் நண்பரின் உதவியைப் பெறுங்கள்

சில மருந்துகளை முயற்சிக்கவும்

நீங்கள் பயப்படுவதைச் செய்யுங்கள்

உங்கள் கற்பனையை நேர்மறையான வழிகளில் பயன்படுத்துங்கள்

எல்லாவற்றையும் நேர்மறையாக சிந்தியுங்கள்

உங்கள் சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்