படிக்கும் போது கவனத்தை மேம்படுத்த வழிகள்

பொருத்தமான சூழலைக் கண்டறியவும்.

ஒரு ஆய்வு அட்டவணையை உருவாக்கவும்

உங்கள் தொலைபேசி, டேப்லெட் மற்றும் கணினியில் கவனத்தைச் சிதறடிக்கும் இணையதளப் பயன்பாடுகளைத் தடுக்கவும்.

ஆய்வு அமர்வுகளுக்கு இடைவெளியைப் பிரிக்கவும்.

படிப்பதற்கான சிறந்த கருவிகளைக் கண்டறியவும்

திறன்களில் கவனம் செலுத்துங்கள், மதிப்பெண்கள் அல்ல.

வேலையில்லா நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்.