அரிசியிலிருந்து பூச்சிகளை விலக்கி வைப்பதற்கான குறிப்புகள்

 வேப்ப இலைகள்.

கிராம்பு.

அவற்றை குளிர்சாதன பெட்டியில் சேமித்து வைத்தல்.

பூண்டு.

சூரிய ஒளி

இஞ்சி

மஞ்சள்