டைம் மேனேஜ்மென்ட் அவசியம் !!

இலக்குகளை சரியாக அமைக்கவும்

உங்கள் தினசரி வேலையை பட்டியலிட்டுக் கொள்ளவும்.

ஒரு பணியை முடிக்க கால வரம்பை அமைக்கவும்

பணிகளுக்கு இடையில் ஒரு இடைவெளியை அமைக்கவும்

உங்கள் வேலைகளை ஒழுங்கமைக்கவும்

முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நல்லது

காலையில் சீக்கிரம் விழிக்கும்  பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும்