இயற்கையாகவே பதட்டத்தை குறைக்க குறிப்புகள்

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

மதுவை தவிர்க்கவும்

புகைப்பதை நிறுத்து

காபி உட்கொள்வதை குறைக்கவும்

இரவில் தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்.