போன் உபயோகத்தைக் குறைப்பதற்கான குறிப்புகள்

உங்கள் போனை ஒரு நாளாவது ஒதுக்கி வைக்கவும்

சுய கட்டுப்பாட்டை அதிகரிக்க பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் படுக்கைக்கு அருகில் உங்கள் ஃபோனை சார்ஜ் செய்யாதீர்கள்.

நீங்கள் வேலையில் இருக்கும்போது உங்கள் தொலைபேசியை ஒதுக்கி வைக்கவும்

உங்கள் தொலைபேசி அமைப்புகளை மாற்றவும்.

படுக்கை நேரத்தில் உங்கள் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்