உங்கள் கோபத்தை அடக்குவதற்கான குறிப்புகள்

பேசுவதற்கு முன் யோசியுங்கள்.

நீங்கள் அமைதியாகிவிட்டால், உங்கள் கவலைகளை வெளிப்படுத்துங்கள்.

சில உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

சிந்திக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள்

சாத்தியமான தீர்வுகளை அடையாளம் காணவும்.

முதலில் உங்களை பற்றி பேசுங்கள்

வெறுப்பு கொள்ளாதே.