பணத்தை சேமிக்க டிப்ஸ்...

உங்கள் செலவுகளை பதிவு செய்யவும்

ஒரு பட்ஜெட்டை உருவாக்கவும்

உங்கள் செலவுகளைக் குறைக்க வழிகளைக் கண்டறியவும்

சேமிப்பு இலக்குகளை அமைக்கவும்

எது அத்தியாவசியம் என்று முடிவு செய்யுங்கள்

சரியான வழியை தேர்வு செய்யவும்

உங்கள் சேமிப்பு எப்படி வளர்கிறது என்று பாருங்கள்