வீட்டில் தோட்டம் அமைப்பதற்கான குறிப்புகள்

சரியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

நீங்கள் வளர்க்க விரும்பும் தாவர வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சரியான மண் தேர்வு

அடிப்படை தோட்டக்கலை கருவிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தோட்டக்கலை செயல்முறையைத் திட்டமிடுங்கள்

கவனமாக நடவும்.