உடன்பிறந்தவர்களுடன் பிணைப்பை வலுப்படுத்த உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் உறவை நட்பாகக் கருதுங்கள்.

அவளை/அவனைப் பாதுகாக்கவும்

சிறிய தருணங்களைப் பகிரவும்.

ஒன்றாக நேரத்தை செலவிடுவோம்.

உங்கள் உறவின் ஆழத்தை உணருங்கள்.

குடும்ப நெருக்கடியை ஒன்றாக எதிர்கொள்ளுங்கள்.