இந்தியாவின் சிறந்த தேசிய பூங்காக்கள்

Sep 23, 2022

Mona Pachake

கார்பெட் தேசிய பூங்கா, உத்தரகண்ட்

ரந்தம்பூர் தேசிய பூங்கா, ராஜஸ்தான்

கன்ஹா தேசிய பூங்கா, மத்திய பிரதேசம்

பென்ச் தேசிய பூங்கா, மத்திய பிரதேசம்

பாந்தவ்கர் தேசிய பூங்கா, மத்திய பிரதேசம்

சுந்தரவன தேசிய பூங்கா, மேற்கு வங்கம்

பந்திப்பூர் தேசிய பூங்கா, கர்நாடகா