பிரபலமான பட்டு வகைகள்

சாந்தேரி சில்க்

பனாரசி பட்டு

அசாம் பட்டு

சம்பல்புரி பட்டு

காஞ்சீவரம் பட்டு

பாலுச்சாரி பட்டு

மைசூர் பட்டு