இந்தியாவில் உள்ள 10 பூக்கும் மரங்கள்

Author - Mona Pachake

இந்திய பவள மரம்.

இந்திய பவள மல்லிகை.

குல்மோஹர் மரம்.

காப்பர் பாட் மரம்.

இந்திய பீச் மரம்.

பௌஹினியா வாரிகேட்டா.

ஜாவா காசியா மரம்.

மேலும் அறிய