நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய வாழ்க்கை முறைகள்

ஒவ்வொரு வாதத்தையும் வெல்ல முயற்சிக்காதீர்கள்.

எதிர்மறையான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

உங்களுடன் போட்டியிடாதவர்களுடன் போட்டியிடாதீர்கள்.

எந்த விவாதத்திலும் குரல் எழுப்பாதீர்கள்

சரியாக இருக்க பொய் சொல்லாதீர்கள்.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டாம்