இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய தனித்துவமான இடங்கள்

குரேஸ் பள்ளத்தாக்கு, காஷ்மீர்.

புக்டல் கோம்பா, ஜம்மு

சோப்தா, உத்தரகண்ட்

கனடல், உத்தரகாண்ட்.

டம்ரோ, அருணாச்சல பிரதேசம்.

மாவ்லின்னாங், மேகாலயா.

சண்டக்பு, டார்ஜிலிங்.