இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய தனித்துவமான இடங்கள்

புகா பள்ளத்தாக்கு

வர்கலா பாறை

 ஹண்டர் ஸாண்ட் டியூன்ஸ்

ஹங்கேஸ்வரி கோவில்

ஹம்பி

கண்டிகோட்டா

பிச்சாவரம் காடு