மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட தனித்துவமான வழிகள்

Sep 29, 2022

Mona Pachake

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

நன்றாக சிரியுங்கள்

மற்றவர்களுடன் இணையுங்கள்

யோகா செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்.

தூக்கத்தின் தரம் மிகவும் முக்கியமானது