உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க வழிகள்

நீங்கள் எதில் சிறந்தவர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

நேர்மறையான உறவுகளை உருவாக்குங்கள்.

உங்களைத் தாழ்த்திக் கொள்ளாதீர்கள்

உறுதியுடன் இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

"இல்லை" என்று சொல்லத் தொடங்குங்கள்

நீங்களே ஒரு சவாலை கொடுங்கள்.