சக்ராசனத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் என்ன?

Author - Mona Pachake

நுரையீரலை நீட்டுகிறது

முதுகெலும்பை நெகிழ வைக்கிறது

மணிக்கட்டுகளை பலப்படுத்துகிறது

இடுப்பு இயக்கத்திற்கு நன்மை பயக்கும்

கால்களை பலப்படுத்துகிறது

வயிற்று தசைகளை பலப்படுத்துகிறது

இதய சக்கரத்தை செயல்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய