பொங்கல் என்றால் என்ன?

பொங்கல் என்றால் என்ன?

பொங்கல் பண்டிகை நான்கு நாட்கள் நீடிக்கும், இது தமிழகத்தில் பரவலாக கொண்டாடப்படுகிறது

பொங்கல் என்றால் என்ன?

பொங்கலின் முதல் நாள் இந்திரனைக் கொண்டாடும் போகி பண்டிகை என்று அழைக்கப்படுகிறது

பொங்கல் என்றால் என்ன?

பொங்கலின் இரண்டாம் நாள் தைப் பொங்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பொங்கல் என்றால் என்ன?

பொங்கலின் மூன்றாவது பொங்கல் மாட்டுப் பொங்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பொங்கல் என்றால் என்ன?

பொங்கலின் நான்காவது மற்றும் கடைசி நாள் காணும் பொங்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பொங்கல் என்றால் என்ன?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் மற்றும் மகரசங்கராந்தி ஒரே நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது.