உங்கள் வீட்டு தாவரங்களை கவனித்துக்கொள்வதற்கான குளிர்கால குறிப்புகள்

Jan 09, 2023

Mona Pachake

நீர்ப்பாசனம் குறைக்க வேண்டும்

சூரிய ஒளி மிகவும் முக்கியமானது

வெப்பநிலையில் தீவிர மாற்றங்கள், ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு கூட, சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும்

தாவரங்களுக்கு உரமிடுவதை நிறுத்துங்கள்

பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

அவற்றை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.