பார்க்க வேண்டிய உலகின் மிக அழகான நீர்வீழ்ச்சிகள

Mar 29, 2023

Mona Pachake

ப்ளிட்விஸ் நீர்வீழ்ச்சி, குரோஷியா.

நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி, கனடா

இகுவாசு நீர்வீழ்ச்சி, அர்ஜென்டினா

துத்சாகர் நீர்வீழ்ச்சி, கோவா.

யோசெமிட்டி நீர்வீழ்ச்சி, அமெரிக்கா.

குல்ஃபோஸ், ஐஸ்லாந்து.

விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி, ஜாம்பியா.