உலகின் பாதுகாப்பான விமான நிறுவனங்கள் 2022

ஏர் நியூசிலாந்து

எதிஹாட் ஏர்வேஸ்

கத்தார் ஏர்வேஸ்

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ்

டிஏபி ஏர் போர்ச்சுகல்

ஸ்காண்டிநேவியன் ஏர்லைன்ஸ்

குவாண்டாஸ்