அசிடிட்டியை போக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

அபனாசனா

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

மர்ஜரியாசனம்

பிட்டிலாசனம்

பலாசனா

அதோ முக சவாசனா

உத்தனாசனம்

திரிகோனாசனம்

உட்கடாசனம்

பிராணாயாமம்

மேலும் அறிய