உடனடியாக தூங்குவதற்கு படுக்கையில் செய்ய வேண்டிய யோகா போஸ்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

உத்தனாசனம்

அர்த்த உத்தனாசனம்

சுப்தா பத்தா கோனாசனா

விபரீத கரணி

சவாசனா

பத்தா கோனாசனம்

மேலும் அறிய