வயதானவர்களுக்கு ஆசனங்கள்…

அதோ முக ஸ்வனாசனா.

திரிகோனாசனம்.

புஜங்காசனம்.

பத்தா கோனாசனா.

தடாசனம்.

ஷவாசனா.