சிறந்த செரிமானத்திற்கு உதவும் ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பார்ஸ்வ சுகாசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

சுப்தா மத்ஸ்யேந்திராசனம்

அபனாசனா

மர்ஜரியாசனம்-பிட்டிலாசனம்

புஜங்காசனம்

தனுராசனம்

மேலும் அறிய