உங்கள் இடுப்பு இயக்கத்தை மேம்படுத்த ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

சுசிரந்திராசனம்

ஏக பாத ராஜகபோதாசனம்

ஆஞ்சநேயாசனா

பரிவர்த்த ஆஞ்சநேயாசனா

உத்தன் பிரஸ்தாசனம்

மலாசானா

அர்த்த பத்மாசனம்