சளி மற்றும் காய்ச்சலை தடுக்கும் ஆசனங்கள்

Jan 12, 2023

Mona Pachake

சிர்சாசனம்

சர்வாங்காசனம்

உத்தனாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

கூர்மாசனம் மற்றும் சுப்த கூர்மாசனம்

யோகநிராசனம்.

உைஜயி பிராணயாமம்