நச்சுத்தன்மையை போக்க உதவும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

மஞ்சள் (குர்குமா லாங்கா)

திரிபலா.

வேம்பு

இஞ்சி (ஜிங்கிபர் அஃபிசினேல்)

அஸ்வகந்தா (விதானியா சோம்னிஃபெரா)

கொத்தமல்லி (கொத்தமல்லி சாடிவம்)

பிராமி (பகோபா மோனியேரி)